Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2016 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

BILANS 2016 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2016-11-29
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
870,- zł od osoby,
820,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2016 - luty 2017 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2016 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym. 

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Podatek od towarów i usług.


Koszt szkolenia:

870 zł od osoby / 820 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych - cena obejmuje koszt szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (m.in. dr Ryszard Orpel - Zamknięcie roku 2016 - materiały pomocnicze do wykładu), serwis kawowy, obiad w każdy dzień szkolenia.

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 169 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2016".


Zgłoszenia
 prosimy przesyłać w przypadku szkolenia w Poznaniu:
1. Pocztą na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 60-164 Poznań ul. Ziębicka 18 
2. Faxem: 061 – 8630 496
3. E-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl 
4. Przez formularz on-line na stronie internetowej

Szkolenie będzie organizowane również w Oddziałach Terenowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile i Turku - poniżej dane kontaktowe oddziałów.


Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania:

Bilans 2016 - formularz zgłoszeniowy pdf (kliknij i pobierz) 

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub faksem.

Opłatę prosimy przekazać w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto: 
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

UWAGA
W przypadku wyboru miejsca szkolenia innego niż Oddział Wielkopolski w Poznaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres właściwego Oddziału Terenowego oraz wpłaty na konto:
62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9; tel./fax 61 428-14-34; E-mail: gniezno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Gniezno 76 1020 4115 0000 9802 0001 7327
62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok.E; tel. /fax 62 757-33-37; E-mail: kalisz@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Kalisz 56 1020 2212 0000 5302 0023 8758
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3; tel. /fax 63 243-78-14; E-mail: konin@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Konin 92 1020 2746 0000 3002 0068 2302
64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 90 tel. /fax 65 520-55-12; E-mail: leszno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678
63-400 Ostrów Wlkp., ul.Wrocławska 22; tel. /fax 62 738-08-19; E-mail: ostrow@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 04 1020 2267 0000 4802 0001 7988
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33; tel. /fax 67 215-53-81; E-mail: pila@skwp.pl
konto PKO BP S.A. O/Piła 83 1020 3844 0000 1302 0006 5425
62-700 Turek, ul. 3-Maja 2; tel. 660 669 553; E-mail: turek@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Turek 66 1020 2762 0000 1202 0036 2657


TERMINY SZKOLENIA BILANS 2016

Grupa Miejsce szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień  
1 Poznań 2016-11-25 2016-11-28 2016-12-12   brak miejsc
 2 Poznań  2016-11-25 2016-11-28 2016-12-08  brak miejsc
 3 Poznań 2016-12-01 2016-12-05 2016-12-08  brak miejsc
 4 Poznań 2016-12-01 2016-12-06 2016-12-12  brak miejsc
 5 Poznań  2016-12-14 2016-12-15 2017-01-11  brak miejsc
 6 Poznań 2016-12-08 2017-01-17 2017-01-12  brak miejsc
 7 Poznań 2017-01-19 2017-01-25 2017-01-26  brak miejsc
 8 Poznań 2017-02-01 2017-02-15 2017-02-16  zgłoś się
 9 Gniezno 2016-11-29 2016-12-05 2016-12-16  zgłoś się
 10 Konin - gr.1 2016-12-01 2016-12-09 2016-12-15  brak miejsc
 11 Konin - gr.2  2017-01-11 2017-01-12 2017-01-19  zgłoś się
 12 Kalisz  2016-12-07 2016-12-14 2017-01-12  zgłoś się
 13 Ostrów Wlkp.  2016-12-08 2016-12-15 2017-01-13  zgłoś się
 14 Leszno  2016-12-08 2016-12-09 2017-01-11  brak miejsc
 15 Leszno 2016-12-06 2016-12-12 2017-01-10  brak miejsc
 16 Piła  2016-12-02 2016-12-19 2017-01-26  zgłoś się
 17 Turek 2016-12-09 2016-12-12 2016-12-20  zgłoś się

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2016

 

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.)
 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych. 
 2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe. 
 3. Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2016. Kwestie porównywalności z rokiem 2015. 
 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 
 6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic.
 8. Wycena bilansowa aktywów i pasywów. 
 9. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 10. Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału.
 11. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 12. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji informacji.
 13. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 
 14. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego. 
 15. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro. 
 16. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe.
 17. Wybrane  zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu.  
 18. Zastosowanie nowego Prawa restrukturyzacyjnego. 
 19. Zakres podmiotowy i zasady sporządzania „Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej”.
 20. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.
 21. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie.
 22. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

 1. Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia. 
 2. Środki trwałe oraz ich amortyzacja – wybrane zagadnienia
 3. Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
 4. Podatek naliczony i należny w kosztach i przychodach podatkowych.
 5. Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe - CIT i PIT.
 6. Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane.
 7. Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich.
 8. Odpisy aktualizacyjne.
 9. Transakcje z podmiotami powiązanymi, zagadnienia niedostatecznej („cienkiej”) kapitalizacji oraz dokumentacja cen transferowych - omówienie najważniejszych obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących ksiąg za 2016 rok oraz wprowadzenie do zmian od 2017 roku.
 10. Ważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od dnia 01 stycznia 2017  r. (obniżenie stawki CIT do 15% dla niektórych podatników, płatności gotówkowe a zaliczenie wydatku do kosztów).
 11. Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia).

3) PODATEK VAT  – podsumowanie roku 2016 oraz zmiany od roku 2017 (7h)

 1. Ważniejsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie VAT w roku 2016.
 2. JPK - obowiązki i terminy wdrożenia.
 3. Klauzula nadużycia prawa w VAT.
 4. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług od 2017 r., m.in.:
  - odwrotne obciążenie – zmiany w załączniku nr 11 oraz nowy załącznik nr 14 (obejmuje usługi, m.in. budowlane); 
  - szersza kontrola zwrotu na rachunek bankowy oraz ograniczenie zwrotu w terminie 25 dni; 
  - weryfikacja nowych podatników i możliwość odmowy rejestracji; 
  - odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji; 
  - nowe przesłanki wykreślenia podatnika i przywrócenie zarejestrowania; 
  - ograniczenie rozliczeń  (deklaracji/informacji) kwartalnych; 
  - przymus składania deklaracji oraz informacji w formie elektronicznej; 
  - zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy (art.105a-105d oraz załącznik nr 13); 
  - powrót sankcji w podatku VAT – dodatkowe zobowiązanie podatkowe 30% albo 100%; 
  - podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł. 
  - utrzymanie podwyższonych stawek podatku VAT; 
 5. Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
 6. Wprowadzenie sankcji karnych i podwyższenie sankcji karnych skarbowych w związku z rozliczaniem podatku VAT.

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

2016-11-25

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: