Strona główna img Kandydaci na biegłych rewidentów img Jak zostać biegłym rewidentem?

Jak zostać biegłym rewidentem?

Krok 1. Wniosek do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić jest wypełnienie wniosku ze strony www.pibr.org.pl sekcja Kandydaci.
Wypełnione zgłoszenie wraz z załącznikami, w tym dowodem opłaty wpisowej w wysokości 800 zł, należy przesłać w terminie określanym w uchwale KRBR na adres: POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa z dopiskiem „Komisja Egzaminacyjna”.

Przystępując do procesu kwalifikacyjnego nie trzeba posiadać wykształcenia wyższego. Dopiero przy wpisie do rejestru biegłych rewidentów należy przesłać dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego (w tym ukończenia studiów I stopnia).

Po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną decyzji o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi na biegłego rewidenta nadawany jest numer ewidencyjny, o czym kandydat zostaje powiadomiony pisemnie. Kandydat otrzymuje także login oraz hasło do logowania na stronie PIBR (instrukcja logowania poniżej), a także indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności na rzecz PIBR.

Krok 2. Egzaminy i praktyka

Aby zostać biegłym rewidentem należy zdać 10 pisemnych egzaminów pogrupowanych w 4 następujące sesje:

Sesja I

 • Teoria i zasady rachunkowości
 • Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Sesja II

 • Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
 • Prawo podatkowe (część I)
 • Finanse

Sesja III

 • Prawo podatkowe (część II)
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sesja IV

 • Sprawozdania finansowe i ich analiza
 • Rewizja finansowa

Aby móc przystąpić do sesji II i III należy zdać oba egzaminy z sesji I. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a po ich zdaniu kandydat może przystąpić do zdawania ostatnich dwóch egzaminów sesji IV.

Egzaminy zdawać można w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w danej sesji można zdawać ten egzamin w kolejnej z sesji. Poszczególne sesje organizowane są raz w roku a dokładne terminy najbliższych egzaminów można znaleźć tutaj.

Egzaminy organizowane są w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat na biegłego rewidenta przystępujący do egzaminu jest zobowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer i rodzaj tego dokumentu, a także potwierdzić udział w egzaminie własnoręcznym podpisem na liście kandydatów na biegłych rewidentów zdających egzamin.

Zakres tematyczny egzaminów (kliknij i czytaj więcej >>)

Koszt jednego egzaminu 450 zł. Terminy wnoszenia opłat –  21 dni przed terminem każdego egzaminu.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny, nazwę i termin egzaminu.
Opłaty należy uiszczać bez uprzedniego powiadamiania na indywidualnie przydzielony numer rachunku bankowego

Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu. Przepisu tego 1 nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta przedłoży Komisji do wglądu, nie później niż 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, dokument potwierdzający usprawiedliwioną przyczynę nieprzystąpienia do egzaminu, na który został zakwalifikowany.

W przypadku zaliczenia opłaty egzaminacyjnej na poczet egzaminu przeprowadzonego w terminie późniejszym kandydat na biegłego rewidenta dokonuje dopłaty w wysokości 20% opłaty egzaminacyjnej, którą wnosi się co najmniej 21 dni przed terminem każdego egzaminu, na rachunek bankowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Warunkiem zdania egzaminu z wiedzy jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej www.pibr.org.pl a dostęp do nich uzyskuje się poprzez zalogowanie do własnego konta, którego dane (login i hasło) otrzymuje się w momencie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Odwołania od wyników egzaminów:

Od wyniku egzaminu kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia, pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej, kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Wgląd w prace egzaminacyjną:

Na wniosek kandydata na biegłego rewidenta złożony, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, Komisja udostępnia kandydatowi na biegłego rewidenta do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Praca egzaminacyjna jest udostępniana kandydatowi na biegłego rewidenta wyłącznie w siedzibie Komisji w obecności członka Komisji oraz pracownika Polskiej Izby Biegłych Rewidentów właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego. Czas udostępniania do wglądu pracy egzaminacyjnej nie może przekraczać 45 minut.

Zwolnienia z egzaminów pisemnych:

Komisja Egzaminacyjna może zaliczyć:

 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli w tym zakresie zostały zdane egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne,
 • wszystkie egzaminy z wiedzy po ukończeniu studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy (uczelnie spełniające ten warunek wskazane są na stronie PIBR),
 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli zostały zdane egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, co do których Komisja stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy,
 • egzamin z prawa podatkowego, jeśli posiada się tytuł doradcy podatkowego.

Krok 3. Praktyka i aplikacja

Równolegle z egzaminami można rozpocząć roczną praktykę w rachunkowości.

Kandydat na biegłego rewidenta musi:

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej (lub uzyskać zwolnienie z odbycia praktyki) oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE albo
 • odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna albo
 • uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji w przypadku, gdy posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów– przy czym spełnienie tego warunku stwierdza Komisja Egzaminacyjna.

Kandydat na biegłego rewidenta może:

1) odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w:

 • jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub
 • podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1 lub
 • firmach audztorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

2) wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie, jeśli:

 • był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przez co najmniej 3 lata lub
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub
 • jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Aplikacja

Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej:

 • 2-letnią aplikację, jeśli odbył roczną praktykę lub został z niej zwolniony (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej),
 • 3-letnią aplikację, jeśli nie zaliczył praktyki.

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 • prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub
 • zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg aplikacji w dzienniku aplikacji. Dane o przebiegu aplikacji zawarte w dzienniku aplikacji są przynajmniej raz na kwartał kontrolowane i potwierdzane przez biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywa się aplikacja.

Jeśli kandydat posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyte zostały umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, można ubiegać się o zwolnienie z konieczności odbywania aplikacji.

Od dnia 11 października 2017 r. za rozpatrzenie wniosku w tej sprawie należy wnieść opłatę w wysokości 202 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy) na swój indywidualny rachunek bankowy. W opisie przelewu podaj:

imię i nazwisko, numer ewidencyjny i dopisek "opłata za wniosek – 15 lat”.

Program odbywania praktyk oraz zasady ich dokumentowania dostępne są na stronie: https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-kandydatow#praktyki-i-aplikacja

Krok 4. Egzamin dyplomowy

Po zdaniu wszystkich egzaminów pisemnych, zaakceptowaniu przez Komisję Egzaminacyjną odbycia praktyki i aplikacji, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut. Przerwa pomiędzy częściami nie jest wliczana do czasu trwania egzaminu.

Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania. W trakcie części pisemnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata za egzamin dyplomowy w roku 2017 wynosi 1214 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2016 r.).

Egzaminy te odbywają się tylko i wyłącznie w Warszawie.

Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5–7 ustawy.

Krok 5. Ślubowanie

Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów rozpoczyna złożenie przez kandydata ślubowania. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego inny członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Krok 6. Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru  oraz

 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego,
 • dyplomu (alternatywnie jego odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 7.07.2017 r. wynosi 400 zł.

Numer konta: 57 1020 1042 2222 3000 0000 0000

Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe powinny być przekazane po złożeniu ślubowania. KRBR podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, która w terminie 14 dni od dnia podjęcia dostarczana jest do Komisji Nadzoru Audytowego oraz do osoby, której dotyczy. Jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, wpis uważa się za dokonany.
Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w publicznym rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej www.pibr.org.pl), a biegłemu rewidentowi wystawiana jest legitymacja.

Informacje sporządzone na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089) 
 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2017, poz. 2396)
 3. Informacji z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO