Klauzula

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.