Strona główna img Stowarzyszenie img Informacje dla Członków Stowarzyszenia

Informacje dla Członków Stowarzyszenia

Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 
Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji oraz po roku członkostwa uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.
Więcej na: Oferta statutowa (kliknij)

Opłaty:
1) Wpisowe
W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł.
2) Składka członkowska

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 5 złotych miesięcznie (emeryci i renciści – 1 zł miesięcznie). Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Kasie SKwP, przelewem na konto), o dowolnej częstotliwości (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania pdf).

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierajmy może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line) >>

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf) >>

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf) >>

Aktualizacja danych członka SKwP - formularz (wersja pdf) >>

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO