Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2017 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

BILANS 2017 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

Miasto:
Kalisz
Data rozpoczęcia:
2018-01-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
870,- zł od osoby,
820,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2017 - luty 2018 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2017 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym. 

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Podatek od towarów i usług.

Koszt szkolenia:

870 zł od osoby / 820 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych - cena obejmuje koszt szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (m.in. dr Ryszard Orpel - Zamknięcie roku 2017 - materiały pomocnicze do wykładu), serwis kawowy, obiad w każdy dzień szkolenia.

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 189 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2017".

Zgłoszenia prosimy przesyłać w przypadku szkolenia w Poznaniu:

 1. Pocztą na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 60-164 Poznań ul. Ziębicka 18 
 2. Faxem: 061 – 8630 496
 3. E-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl 
 4. Przez formularz on-line na stronie internetowej

Szkolenie będzie organizowane również w Oddziałach Terenowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile i Turku - poniżej dane kontaktowe oddziałów.

Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania:

Bilans 2017 - formularz zgłoszeniowy pdf (kliknij i pobierz) 

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub faksem.

Opłatę prosimy przekazać w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto: 
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, nr grupy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

UWAGA
W przypadku wyboru miejsca szkolenia innego niż Oddział Wielkopolski w Poznaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres właściwego Oddziału Terenowego oraz wpłaty na konto:
62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9; tel./fax 61 428-14-34; E-mail: gniezno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Gniezno 76 1020 4115 0000 9802 0001 7327
62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok.E; tel. /fax 62 757-33-37; E-mail: kalisz@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Kalisz 56 1020 2212 0000 5302 0023 8758
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3; tel. /fax 63 243-78-14; E-mail: konin@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Konin 92 1020 2746 0000 3002 0068 2302
64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 90 tel. /fax 65 520-55-12; E-mail: leszno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678
63-400 Ostrów Wlkp., ul.Wrocławska 22; tel. /fax 62 738-08-19; E-mail: ostrow@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 04 1020 2267 0000 4802 0001 7988
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33; tel. /fax 67 215-53-81; E-mail: pila@skwp.pl
konto PKO BP S.A. O/Piła 83 1020 3844 0000 1302 0006 5425
62-700 Turek, ul. 3-Maja 2; tel. 660 669 553; E-mail: turek@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Turek 66 1020 2762 0000 1202 0036 2657


TERMINY SZKOLENIA BILANS 2017

Grupa Miejsce szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień  
 1 Poznań 27-11-2017 01-12-2017 05-12-2017 brak miejsc
 2 Poznań  27-11-2017
08-12-2017
11-12-2017
brak miejsc
 3 Poznań 06-12-2017
13-12-2017
18-12-2017
brak miejsc
 4 Poznań 06-12-2017
13-12-2017
18-12-2017
brak miejsc 
 5 Poznań 12-12-2017
15-12-2017
11-01-2018
brak miejsc
 6 Poznań 14-12-2017
10-01-2018
17-01-2018
brak miejsc
 7 Poznań 08-01-2018
15-01-2018
22-01-2018
brak miejsc
 8 Poznań 19-01-2018
25-01-2018
26-01-2018
zgłoś się
 9 Poznań 01-02-2018 08-02-2018 12-02-2018 zgłoś się
 10 Gniezno - gr.1 28-11-2017
06-12-2017
12-12-2017
brak miejsc
 11 Gniezno - gr.2 09-01-2018 23-01-2018 08-02-2018  zgłoś się
 12 Konin - gr.1 30-11-2017
11-12-2017
14-12-2017
brak miejc
 13 Konin - gr.2 10-01-2018
19-01-2018
22-01-2018
zgłoś się
 14 Kalisz - gr.1 28-11-2017 06-12-2017 11-12-2017 brak miejsc
 15 Kalisz - gr.2 16-01-2018
23-01-2018
30-01-2018
zgłoś się
 16 Ostrów Wlkp. - gr.1 27-11-2017
05-12-2017
12-12-2017
brak miejsc
 17 Ostrów Wlkp. - gr.2 15-01-2018 22-01-2018  29-01-2018 zgłoś się
 18 Leszno - gr.1 01-12-2017
08-12-2017
15-12-2017
brak miejsc
 19 Leszno - gr.2 12-01-2018
16-01-2018
23-01-2018
brak miejsc
 20 Leszno - gr. 3 30-01-2018 31-01-2018 06-02-2018 zgłoś się
 21 Piła - gr.1 04-12-2017
12-12-2017 13-12-2017
brak miejsc
 22 Piła - gr.2 08-01-2018 16-01-2018
18-01-2018
zgłoś się
 23 Turek 04-12-2017
19-12-2017
11-01-2018
zgłoś się

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2017

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.) 
 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.

 2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.

 3. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.

 4. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania) zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

 5. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 6. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.

 7. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

 8. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.

 9. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania rachunku zysków i strat, z uwzględnieniem spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego, a także szacującej podatek odroczony.

 10. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.

 11. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji.

 12. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji.

 13. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.

 14. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro.

 15. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek.

 16. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 oraz procedury rozliczania błędów ujawnionych w roku sprawozdawczym, a dotyczącym lat poprzednich.

 17. Zastosowanie Prawa restrukturyzacyjnego.

 18. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian w przepisach od 21 czerwca 2017 r.

 19. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego, składanie sprawozdań do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie.

 20. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

I. Obowiązki i problemy związane z zamknięciem roku podatkowego.

 • przychody oraz koszty uzyskania przychodów – różnice w ujęciu podatkowym i bilansowym,
 • koszty uzyskania przychodu – przykłady wydatków wyłączonych z kosztów,
 • obowiązki związane ze sporządzeniem i złożeniem zeznania rocznego, sprawozdania finansowego oraz innych deklaracji (dokumentów), w tym w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (zastosowanie w podatku dochodowym od osób prawnych).

II. Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych w 2017 r.

 • warunki obniżenia stawki CIT do 15%,
 • zmiany w zakresie poboru podatku u źródła,
 • transakcje podmiotów powiązanych – zakres powiązań, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
 • płatności gotówkowe a zaliczenie wydatku do kosztów,
 • nowy rodzaj jednorazowej amortyzacji.

III. Zmiany od 2018 r.

 • wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
 • modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego);
 • modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC);
 • modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK);
 • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli);
 • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,
 • rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym;
 • doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego;
 • wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych;
 • wprowadzenie rocznego limitu 100.000 zł dla ryczałtu od przychodów z najmu (stawka 8,5%) i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu;
 • podwyższenie do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych;
 • płatność przelewem a zaliczenie wydatku w ciężar kosztu – kolejne zmiany zasad;

IV. Wybrane problemy podatków dochodowych w świetle ważniejszych orzeczeń i interpretacji.

V. Obowiązki płatnika podatków dochodowych – najnowsze orzecznictwo oraz praktyka organów podatkowych:

 • nowa skala podatkowa, a obliczanie zaliczek,
 • obowiązki płatnika związane z zakończeniem roku,
 • świadczenia na rzecz pracowników – wybrane przykłady (m.in. podróże służbowe, korzystanie z samochodu służbowego).

3) PODATEK VAT  – podsumowanie roku 2017 oraz zmiany od roku 2018 (7h)

I. Podsumowanie zmian przepisów w zakresie VAT w 2017 r.

 • wprowadzenie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych: nowy załącznik nr 14, wyjaśnienie pojęcia „podwykonawca”, możliwe błędy podatników oraz konsekwencje błędów;
 • termin odliczenia podatku naliczonego przy zakupach odwrotnie opodatkowanych – nowe ograniczenia i sankcje dla podatników;
 • weryfikacja nowych podatników i możliwość odmowy rejestracji;
 • nowe przesłanki wykreślenia podatnika VAT czynnego i przywrócenie zarejestrowania;
 • ograniczenie rozliczeń (deklaracji/informacji) kwartalnych;
 • przymus składania deklaracji oraz informacji w formie elektronicznej;
 • powrót sankcji w podatku VAT – dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% albo 100%;
 • podatnicy obowiązani do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 01 stycznia 2018 r. oraz w terminach późniejszych (tj. od dnia 01 lipca 2018 r.), zakres obowiązków;
 • nowe sankcje karne skarbowe za czyny związane z VAT;
 • zmiany w rozporządzeniu 282/2011 w zakresie tzw. usług związanych z nieruchomościami w obrocie międzynarodowym;
 • stawka podstawowa na usługi likwidacji szkód od 1 lipca 2017; 

II. Wybrane problemy VAT w 2017 r. wraz z przykładami z orzecznictwa i interpretacji.

 • 100% albo 50% odliczanie VAT od samochodów osobowych,
 • rozliczenie komorników sądowych,
 • dostawy ciągłe obowiązek podatkowy,
 • nowe podejście do pierwszego zasiedlenia budynku,
 • obejście przepisów prawa (nadużycie prawa) w orzecznictwie,
 • kolejna zmiana podejścia do refakturowania,
 • szczegółowość paragonu fiskalnego,

III. Zmiany w przepisach od 2018 r.

 • podzielona płatność (split payment);
 • obowiązek przekazywania organom danych z rachunków bankowych,
 • blokowanie rachunku bankowego podatnika,
 • nowe przesłanki wykreślenia podatnika,
 • wymiana kas rejestrujących,
 • publiczny rejestr podatników VAT czynnych, podatników wykreślonych i przywróconych oraz podatników, którzy nie zostali zarejestrowani;
 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi”,
 • zmiany w zakresie warunków zwrotu VAT na rachunek bankowy,
 • inne (w zależności od przebiegu procesu legislacyjnego).

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin