Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2018 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

BILANS 2018 - przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2019-01-08
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
870,- zł od osoby,
820,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2018 - luty 2019 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2018 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym. 

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Podatek od towarów i usług.

Koszt szkolenia:

870 zł od osoby / 820 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych - cena obejmuje koszt szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad w każdy dzień szkolenia.

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 189 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2018".

Zgłoszenia prosimy przesyłać w przypadku szkolenia w Poznaniu:

 1. Pocztą na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 60-164 Poznań ul. Ziębicka 18 
 2. Faxem: 061 – 8630 496
 3. E-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl 
 4. Przez formularz on-line na stronie internetowej

Szkolenie będzie organizowane również w Oddziałach Terenowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile i Turku - poniżej dane kontaktowe oddziałów.

Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania:

Bilans 2018 - formularz zgłoszeniowy pdf (kliknij i pobierz) 

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub faksem.

Opłatę prosimy przekazać w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto: 
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, nr grupy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

UWAGA
W przypadku wyboru miejsca szkolenia innego niż Oddział Wielkopolski w Poznaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres właściwego Oddziału Terenowego oraz wpłaty na konto:
62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9; tel./fax 61 428-14-34; E-mail: gniezno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Gniezno 76 1020 4115 0000 9802 0001 7327
62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok.E; tel. /fax 62 757-33-37; E-mail: kalisz@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Kalisz 56 1020 2212 0000 5302 0023 8758
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3; tel. 63 243-78-14; fax. 63 243-78-12; E-mail: konin@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 90 tel. /fax 65 520-55-12; E-mail: leszno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678
63-400 Ostrów Wlkp., ul.Wrocławska 22; tel. /fax 62 738-08-19; E-mail: ostrow@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 04 1020 2267 0000 4802 0001 7988
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33; tel. /fax 67 215-53-81; E-mail: pila@skwp.pl
konto PKO BP S.A. O/Piła 83 1020 3844 0000 1302 0006 5425
62-700 Turek, ul. Komunalna 1c; tel. 660 669 553; E-mail: turek@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Turek 66 1020 2762 0000 1202 0036 2657


TERMINY SZKOLENIA BILANS 2018

Grupa Miejsce szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień  
 1 Poznań 26-11-2018
29-11-2018  05-12-2018  brak miejsc
 2 Poznań  28-11-2018
11-12-2018  12-12-2018  brak miejsc
 3 Poznań 03-12-2018 13-12-2018  18-12-2018 brak miejsc
 4 Poznań 12-12-2018 14-12-2018  18-12-2018  brak miejsc
 5 Poznań 03-12-2018
17-12-2018  07-01-2019  brak miejsc
 6 Poznań 14-12-2018 09-01-2019  22-01-2019  brak miejsc
 7 Poznań 08-01-2019 16-01-2019  22-01-2019  brak miejsc
 8 Poznań 18-01-2019
21-01-2019  24-01-2019  zgłoś się 
 9 Poznań 05-02-2019
12-02-2019  15-02-2019  zgłoś się 
 10 Gniezno - gr.1 30-11-2018
05-12-2018  13-12-2018  brak miejsc
 11 Gniezno - gr.2 08-01-2019
14-01-2019  15-01-2019  zgłoś się 
 12 Konin - gr.1 30-11-2018
11-12-2018  17-12-2018  brak miejsc
 13 Konin - gr.2 11-01-2019
15-01-2019   24-01-2019 zgłoś się 
 14 Kalisz - gr.1 26-11-2018
06-12-2018  19-12-2018  zgłoś się 
 15 Kalisz - gr.2 16-01-2019
23-01-2019  30-01-2019  zgłoś się 
 16 Ostrów Wlkp. - gr.1  27-11-2018 05-12-2018  12-12-2018  brak miejsc
 17 Ostrów Wlkp. - gr.2 17-01-2019
22-01-2019  29-01-2019
zgłoś się 
 18 Leszno - gr.1 06-12-2018
10-12-2018  17-12-2018  brak miejsc
 19 Leszno - gr.2 10-01-2019
18-01-2019  23-01-2019  zgłoś się 
 21 Piła - gr.1 07-12-2018
12-12-2018  13-12-2018  zgłoś się 
 22 Piła - gr.2 11-01-2019 14-01-2019  21-01-2019 zgłoś się
 23 Turek 04-12-2018
18-12-2018  07-01-2019  zgłoś się

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2018

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.) 
 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych. 

 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.

 3. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe. 

 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.

 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 

 6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

 7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.

 8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. 

 9. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach. 

 10. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu bilansu.

 11. Rachunek zysków i strat - zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału, zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu rachunku zysków i strat.

 12. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości. 

 13. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.   

 14. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego, najczęstsze nieprawidłowości.

 15. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro. 

 16. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.

 17. Inne obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa bilansowego.

 18. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

 19. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.

 20. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

 1. Kwalifikowanieprzychodów do właściwego źródła przychodów w CIT.

 2. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.

 3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. 

 4. Korekta przychodów, w tym na przełomie lat podatkowych.

 5. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problemowe.

 6. Zasady kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów do prawidłowego roku podatkowego.

 7. Roboty w toku – zasady rozpoznawania kosztów. 

 8. Koszty finansowania dłużnego i  niedostateczna kapitalizacja. 

 9. Koszty usług niematerialnych.

 10. Korekta kosztów uzyskania przychodów.

 11. Podatek u źródła – zagadnienia problemowe oraz obowiązki sprawozdawcze (porównanie obowiązków w PIT i CIT).

 12. Zakres i zasady sporządzania informacji PIT-8C. 

 13. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych.

 14. Zasygnalizowanie najistotniejszych zmian od 2019 r.

3) PODATEK VAT  – podsumowanie roku 2018 oraz zmiany od roku 2019 (7h)

 1. Podzielona płatność – teoria i praktyka. 

 2. Weryfikacja kontrahenta w związku z odliczeniem podatku naliczonego.

 3. Ograniczone odliczenie VAT w przypadku samochodów osobowych oraz jednorazowa korekta podatku naliczonego; 

 4. Odliczenie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego. 

 5. Zmiany w podatku VAT od roku 2019, m.in.:

 • zasady opodatkowania bonów, 

 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi”, 

 • ułatwienia w zakresie zwrotów na rachunek bankowy, 

 • kasy on - line

 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących 

 • ograniczenie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, 

 • ograniczenie zwolnienia podmiotowego, 

 • pierwsze zasiedlenie, 

 • przywracanie rejestracji podatnika po wykreśleniu z urzędu, 

 • zmiany w zakresie faktur VAT-RR, w tym dotyczące odliczenia, 

 • bezpodstawne wzbogacenie w podatku VAT; 

       6. Ważniejsze orzeczenia sądowe oraz interpretacje indywidualne w zakresie VAT.


* w prz
ypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO