Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ceny transferowe. Zmiany w przepisach

Ceny transferowe. Zmiany w przepisach

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2017-09-14
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
680,- zł od osoby,
580,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

termin szkolenia: 10 i 11 września 2018 r. - szkolenie dwudniowe 
godzina: 10.00 do 15.00
miejce: Poznań, ul. Ziębicka 18 - Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
•obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji z zakresu transfer pricingu. W ramach wykładu omówione zostaną aktualne przepisy na podstawie ustawodawstwa polskiego, dotyczące zasad sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych. Przedstawione będą zarówno metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych jak i omówiona zostanie w szczególności metodologia sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmark study).

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych, które weszło w życie 18 lipca 2013r. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów powiązanych m.in. obowiązek przygotowywania odrębnej dokumentacji podatkowej dla usług o niskiej wartości dodanej oraz obowiązek sporządzania analizy porównawczej opartej o wskaźniki rentowności badanych spółek na podstawie m.in. piramidy Du Ponta. Przedstawione zostaną również zmiany w przepisach (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 9 października 2015 r.), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. (nowe dokumentacje podatkowe: local file, master file, sprawozdanie CIT-TP, analiza danych porównawczych).

Dodatkowo, wskazane zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz omówione zostaną sposoby optymalizacji podatkowej transakcji narażonych na szczególne ryzyko kontrolne UKS.”

UCZESTNICY SZKOLENIA

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do dyrektorów finansowych, członków zarządu, głównych księgowych i kontrolerów finansowych.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tematyką dokumentacji cen transferowych, jak i dla osób zaawansowanych w przedmiotowej tematyce, chcących przede wszystkim uporządkować zagadnienia metodologiczne oraz prawne z przedmiotowego zakresu. Na szkolenie składa się zarówno część teoretyczna (dotycząca norm prawnych regulujących kwestię dokumentacji, metodologii, jak i poszczególnych części, które powinny się w dokumentacji znaleźć), jak i część praktyczna, podczas której omawiane są case studies (oprócz przykładowej dokumentacji cen transferowych przedstawiane są także przykłady dokumentacji pożyczki i transakcji w zakresie produkcji /dystrybucji towarów).

WYKŁADOWCA

dr Jarosław F. Mika Członek Rady Programowej, Doradca podatkowy nr wpisu 10 625
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek:
▪„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014,
▪„Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”, Unimex, Wrocław 2012,
▪„Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych. Członek Komisji Konkursowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych O/Mazowiecki III edycji konkursu (2015/2016) na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

Dzień I

Wybrane zagadnienia z zakresu cen transferowych

1.   
Przepisy z zakresu cen transferowych

1.1.   Przepisy OECD:

a)    Wytyczne OECD

b)    Konwencja modelowa OECD

1.2.   Przepisy polskie:

a)    rodzaje dokumentacji podatkowych od 1 stycznia 2017 r.

b)    przesłanki sporządzenia dokumentacji podatkowej

c)    podmioty powiązane

 • powiązania kapitałowe

-      powiązania bezpośrednie

-      powiązania pośrednie

 • powiązania niekapitałowe

-      powiązania osobowe

 • powiązania rodzinne
 • powiązania organizacyjne

-      powiązania majątkowe

-      powiązania wynikające ze stosunku pracy

 • powiązania innego rodzaju

-      powiązania w ramach tzw. wspólnego przedsięwzięcia

-      umowy spółek nieposiadających osobowości prawnej

d)    metody szacowania cen transferowych

 • metody tradycyjne

-      metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

-      metoda ceny odprzedaży

-      metoda rozsądnej marży (koszt plus)

 • metody zysku transakcyjnego

-      metoda podziału zysków

 • analiza rezydualna
 • analiza udziału

-      metoda marży transakcyjnej netto

 • hierarchiczność wyboru metod szacowania cen

2.    Nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2.1. Nowe przesłanki do ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

a)    przekroczenie przychodów

b)    przekroczenie wartości transakcji

c)    identyfikacja podmiotów jako powiązane w trybie art. 9a uCIT

d)    wartość transakcji wynikająca z umowy lub określona na fakturze lub po dokonanej /otrzymanej zapłacie

2.2. Nowa dokumentacja krajowa (ang. LOCAL FILE) – elementy:

a)    opis podatnika

b)    opis transakcji z podmiotami z grupy

c)    informacje finansowe podatnika

d)    analiza porównawcza

2.3. Nowa dokumentacja grupowa (ang. MASTER FILE) – elementy:

a)    struktura organizacyjna grupy

b)    polityka cen transferowych

 • przypisanie kosztów usług oraz sposobu wyznaczania wynagrodzenia za usługi świadczone między podmiotami powiązanymi w grupie
 • prace badawczo – rozwojowe
 • wynagrodzenie za korzystanie lub udostępnianie wartości niematerialnych
 • sposób finansowania działalności podmiotów w grupie, w szczególności kredytów, pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub udzielanych gwarancji

c)    opis działalności prowadzonej przez grupę

 • istotne czynniki wpływające na osiągane zyski, w tym skala prowadzonej działalności grupy
 • informacja o dostawcach i odbiorcach – największych pod względem przychodów grupy produktów lub usług oraz produktów lub usług, stanowiących ponad 5% przychodów grupy
 • lista istotnych transakcji dotyczących usług, z wyłączeniem usług R&D, wraz z ich opisem
 • opis głównych rynków geograficznych dla produktów lub usług grupy
 • analiza funkcjonalna kluczowych funkcji, ryzyk i aktywów
 • opis dokonanych przeniesień (restrukturyzacja działalności)
 • opis zachodzących w danym roku istotnych fuzji i przejęć oraz zbycia inwestycji

d)    opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych

 • strategia grupy podmiotów powiązanych w zakresie opracowania, posiadania oraz wykorzystania wartości niematerialnych
 • lista wartości niematerialnych, wraz z informacją na temat własności prawnej tych wartości
 • lista istotnych umów lub porozumień między podmiotami w grupie dotyczących wartości niematerialnych
 • informacje na temat zmian właściciela prawnego lub ekonomicznego praw własności, w tym wskazanie kraju ich siedziby oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty

e)    opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę

f)     opis porozumień zawartych w sprawach CIT z administracjami innych państw, w szczególności APA

2.4. Obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych

a)    omówienie zasad korzystania z baz danych

 • bazy danych dla transakcji materialnych
 • bazy danych da transakcji własności intelektualnej i prawnej
 • bazy danych dla transakcji usługowych
 • bazy danych dla transakcji finansowych

2.5.  Obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji  podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8

2.6. Obowiązek przygotowywania informacji podatkowych CIT-TP/PIT-TP

2.7.  Obowiązek raportowania wg krajów (country-by country reporting)

3. Transakcje finansowe – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej

     3.1. Pożyczki wewnątrzgrupowe

     3.2. Cash pooling

     3.3. Gwarancje/poręczenia bankowe

     3.4. Niedostateczna kapitalizacja

     3.5. Pożyczki fasadowe

     3.6. Pożyczki równoległe

4. Transakcje niematerialne – ryzyka podatkowe i formuły optymalizacji podatkowej

     4.1. Opłaty licencyjne
     4.2. Umowy o repartycji kosztów (ang. Cost Contribution Arrangements)

     4.3. Umowy produkcji kontraktowej (ang. Contract Manufacturing)

     4.4. Usługi zarządcze

     4.5. Transakcje zagregowane

     4.6. Sprzedaż udziałów

     4.7. Refakturowanie

5. Zakład (ang. permanent establishment)

6. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów o cenach transferowych

6.1. Warunki do utworzenia PGK

6.2. Preferencje podatkowe dla PGK

Dzień II

1. Przepisy ogólne rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych z 17 czerwca 2013 r.
1.1. Definicje
1.2. Szacowanie dochodu

1.3. Korekta dochodu

1.4. Restrukturyzacja działalności

a)    wycena aktywów

b)    szacowania opłaty rekompensacyjnej

1.5. Transakcje rutynowe

a)    katalog otwarty transakcji o niskiej wartości dodanej

b)    elementy dokumentacji podatkowej (opisu transakcji)

 • struktura wydatków
 • wydatki akcjonariusza
 • usługi na żądanie
 • rekomendowana marża
 • sposób ustalania ceny
 • klucze podziału kosztów

2. Analiza porównywalności:

2.1. Analiza opisowa

a)    analiza warunków transakcji

b)    różnice cech transakcji i produktów

c)    analiza przebiegu transakcji

d)    wpływ warunków transakcji na wartość rynkową transakcji

e)    analiza różnic porównywalnych rynków

f)     strategia gospodarcza

 

2.2. Analiza benchmarkowa – case study. Omówienie metodologii sporządzania analizy porównawczej

a)    wybór okresu badawczego

b)    wybór metody badawczej

 • metoda dodawania
 • metoda dedukcyjna

c)    wybór próby badawczej

d)    wybór mierników finansowych do badania

e)    korekta rekordów badawczych

 • korekta odchyleń skrajnych
 • korekta zbiorowości

f)     wyznaczanie miar pozycyjnych

3. Omówienie zasad sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych LOCAL FILE. Case study

3.1. Elementy dokumentacji local file

3.2. Identyfikacja ryzyk podatkowych związanych z przygotowywaniem dokumentacji local file

3.2. Termin sporządzenia dokumentacji local file

3.3. Definicja transakcji i zdarzeń w ujęciu rodzajowym czyli jak sumować wartość transakcji  lub zdarzeń jednego rodzaju 

4. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych

5. Kontrole UKS w zakresie cen transferowych

5.1. Struktura kontrolowanych podmiotów
5.2. Kontrole prowadzone przez UKS i NUS
5.3. Najczęściej kontrolowane transakcje

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin