Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Fakturowanie i korygowanie transakcji krajowych w VAT 2019 nie tylko dla księgowych

Fakturowanie i korygowanie transakcji krajowych w VAT 2019 nie tylko dla księgowych

Miasto:
Konin
Data rozpoczęcia:
2019-04-16
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejsce:

  • Poznań, ul. Ziębicka 18
  • Konin, ul. Przemysłowa 3d

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

CEL SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK. Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT. 

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity. 

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności. 

 Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: 
- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur, 
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży i zakupu 
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie JPK 

PROGRAM

 

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2019 roku – kiedy i na jakich zasadach? 

• Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 – stan bieżący na dzień szkolenia  

• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury

• Kiedy nota kiedy faktura

• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury 

• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur

• Kiedy faktura kiedy paragon

• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem 

2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych 

• dokument oznaczony FAKTURA VAT

• faktury RR – uwaga zmiany od 2019 

• faktury VAT marża – różne branże 

• faktury VAT-MP - metoda kasowa

• faktury i dokumenty wewnętrzne 

• faktury korygujące

• noty korygujące

• duplikaty faktur

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

• Obowiązkowe dane faktury 

• Data wystawienia faktury 

• Numeracja faktur 

• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze 

• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?

• Adres podatnika 

• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy

• Data transakcji 

• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze 

• Faktura przy różnych stawkach VAT 

• Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze 

• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”

• Symbol PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy

• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze 

• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze 

• Adnotacje na fakturze 

• Faktury uproszczone 

• Kurs waluty obcej przy 

4. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania 

● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?-  cechy  faktury elektronicznej

● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur

● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach

● bezpieczny podpis elektroniczny

● umowa w sprawie EDI

● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)

● forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur

●  pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury 

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi 

• Ogólne terminy wystawiania faktur

• Warunki dostawy INCOTERMS! 

• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego? 

• Zasadniczy termin wystawienia faktury 

• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania 

• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę

• Szczególne terminy wystawiania faktur 

• Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych

• Dostawy i druk książek  drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych

• Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy  i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania 

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki

● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki

● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa

● Kiedy wystawiamy fakturę końcową

● Kiedy rozliczamy fakturę końcową

● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej

● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową

● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki

● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą

● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe

● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki

● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego

● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony 

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

• Korekta podatku należnego - zasady rozliczania 

• Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT – zmiana elementów ceny 

• Skonto, Opusty i obniżki cen 

• Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe 

• Potwierdzenie odbioru faktury korygującej 

• Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej 

• Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru 

• Kursy walut na fakturach korygujących 

• Faktury zmniejszające i  zwiększające VAT 

• Termin rozliczenia faktury korygującej 

• Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT

• Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących

• Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej 

• Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku 

• Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji 

8. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż krajową dokonaną przez Internet

• Kiedy należy ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej

• Czy korzystanie z systemu płatności wpływa na prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

• Czy korzystanie z kart płatniczych wpływa na prawo do korzystania ze zwolnienia

• Jak korygować sprzedaż zrealizowaną przez Internet

• Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej

• Kiedy zaewidencjonować sprzedaż za zaliczeniem pocztowym i wydać paragon klientowi

• W jaki sposób rozliczać i dokumentować koszty transportu towarów

• Jak rozliczyć koszty przesyłki, gdy dostawa towarów następuje za pośrednictwem poczty

9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi 

● Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK

● SPLIT PAYMENT – wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT 

● Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów – obowiązek przy sprzedaży i zakupie 

● Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury 

● Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury

● Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym

● Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy

● Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!

● Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych

● Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce

● Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania 

10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje – nowe zagrożenia dla podatnik

a) Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT

• Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88 

• Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2018

• Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego

• Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący

• Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów 

• Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT

• Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym

• Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona

• Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

• Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego 

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

• Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2019

• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. – kto i jak odpowiada?

• BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji 

 

 

DLACZEGO NALEŻY SZKOLIĆ KADRĘ W FIRMIE Z ZAGADNIEŃ DOKUMENTACJI I FAKTUROWANIA?

 1. Minister Finansów informuje, iż aby być wiarygodnym i rzetelnym podatnikiem należy zastosować się do poniższych zasad.

2. Staranny podatnik to podmiot, który: 

- wywiązuje się ze wszystkich obowiązków publicznoprawnych w związku z dokonywanymi transakcjami, 

- weryfikuje swoich kontrahentów, wprowadza ujednolicone procedury dotyczące transakcji z kontrahentami wynikające z wymogów formalnych, 

- organizuje pracę swojego przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na minimalizację ryzyka związanego z działaniami oszukańczymi – zarówno ze strony kontrahentów, jak i pracowników przedsiębiorstwa. 

3. KARY Z KKS 

Nierzetelne faktury VAT i rachunki – art. 62 k.k.s.

W praktyce częstym błędem jest wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny. Za nierzetelność uznaje się niezgodność treści faktury lub rachunku z rzeczywistością. Nierzetelny będzie również rachunek (faktura) dokumentujący czynność, która    w ogóle nie nastąpiła. 

Karze określonej w art. 62 §1 podlegają podmioty, na których ciąży obowiązek wystawiania faktur lub rachunków. 

4. Karalne jest niewystawienie faktury lub rachunku, wadliwe ich wystawienie oraz odmowa ich wydania.

5. Z art. 62§ 2 k.k.s. karane jest zachowanie polegające na:

-wystawianiu faktur lub rachunków w sposób nierzetelny 

- posługiwanie się nierzetelną fakturą lub rachunkiem

6. Nierzetelność może przejawiać się m.in. nieprawdziwymi danymi co do osoby nabywcy, daty zawarcia transakcji, przedmiotu transakcji itp. Dla karalności czynu nie ma znaczenia kwestia narażenia podatku na uszczuplenie, wystarczy samo zaistnienie stanu niezgodnego z rzeczywistością.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA ZARZĄDU W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO

Zarząd jako podmiot reprezentujący spółkę pełni funkcję gwaranta, na którym ciąży szczególny, prawny obowiązek zapobiegania popełnianiu wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Zgodnie z art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak      sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Prezes zarządu oraz jego członkowie ponoszą odpowiedzialność karną za uchybienia przepisom podatkowym, związane z powstałymi nieprawidłowościami w zakresie podatku VAT, CIT, PIT, jak również odpowiedzą za brak nadzoru nad przestrzeganiem reguł w prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Kary za wyłudzenia VAT- kodeks karny 

Od 1 marca 2017 r. obowiązują przepisy Kodeksu karnego wprowadzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT.

Ustawodawca przewidział kary za:

- podrabianie i przerabianie faktur w celu ich użycia jako autentycznych oraz

- wystawianie fałszywych faktur (poświadczających nieprawdę).

9. Za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 000 000 zł grozi do 25 lat więzienia.

10. CO POWODUJA BŁĘDY W FAKTURACH ?

BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH 
Jest spowodowana wprowadzeniem do Ordynacji podatkowej przepisów pozwalających na blokadę rachunków bankowych podatników, gdy z analizy ryzyka przeprowadzonej przez Szefa KAS na podstawie danych uzyskanych przez izbę rozliczeniową z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie wynikać, że podatnik może wykorzystywać ich działalność do wyłudzeń skarbowych lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.

11. Przepisy dotyczące blokady weszły w życie 30 kwietnia 2018 r.

W Ordynacji podatkowej wskazano, że za wyłudzenia skarbowe uznawane są:

● przestępstwa skarbowe z Kodeksu karnego skarbowego, takie jak:

- unikanie opodatkowania przez nieujawnianie informacji, 

- nieskładanie deklaracji,

-  firmanctwo,

- oszustwo podatkowe, 

- brak fakturowania albo wadliwe bądź nierzetelne fakturowanie, a także

- posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz 

- wyłudzenie zwrotu VAT lub nadwyżki,

- podrabianie i przerabianie faktur w celu ich użycia jako autentycznych oraz

- wystawianie fałszywych faktur (poświadczających nieprawdę).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO