Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Fakturowanie transakcji VAT 2018 - szkolenie nie tylko dla księgowych po nowelizacji od 1 lipca 2018 roku

Fakturowanie transakcji VAT 2018 - szkolenie nie tylko dla księgowych po nowelizacji od 1 lipca 2018 roku

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2018-10-18
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejsce: Gniezno, ul. Pocztowa 9

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce. 

CEL SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK. Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT. 

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity. 

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności. 

Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: 

- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur, 

- początkujących księgowych,

- pracowników działów sprzedaży i zakupu 

- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, 

- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemach JPK oraz VIES  

PROGRAM

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2018 roku – kiedy i na jakich zasadach? 

• Zmiany w fakturowaniu VAT od lipca 2018! 

• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury

• Kiedy nota kiedy faktura

• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury 

• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur

• Kiedy faktura kiedy paragon

• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem 

2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych 

• dokument oznaczony FAKTURA VAT

• faktury RR – uwaga zmiany od lipca 2018 r!

• faktury VAT marża – różne branże 

• faktury VAT-MP - metoda kasowa

• faktury WE uproszczone – odwrotne obciążenie

• faktury i dokumenty wewnętrzne 

• faktury korygujące

• noty korygujące

• duplikaty faktur

b) Faktury dokumentujące sprzedaż/zakup w transakcjach zagranicznych 

• faktura dokumentująca WDT

• faktura dokumentująca WNT

• faktura dokumentująca import usług

• faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju 

• faktura eksportowa 

• dokumentowanie zakupu zagranicznego

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

• Obowiązkowe dane faktury 

• Data wystawienia faktury 

• Numeracja faktur 

• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze 

• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?

• Adres podatnika 

• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy

• Data transakcji 

• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze 

• Faktura przy różnych stawkach VAT 

• Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze 

• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”

• Symbol PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy

• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze 

• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze 

• Adnotacje na fakturze 

• Faktura z tytułu WDT lub usługi opodatkowanej w innym kraju unijnym 

• Faktury uproszczone 

• Kurs waluty obcej przy 

• Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania 

● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?-  cechy  faktury elektronicznej

● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur 

● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach 

● bezpieczny podpis elektroniczny

● umowa w sprawie EDI

● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne) 

● forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur 

●  pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury 

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi 

• Ogólne terminy wystawiania faktur

• Warunki dostawy INCOTERMS! 

• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego? 

• Zasadniczy termin wystawienia faktury 

• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania 

• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę

• Szczególne terminy wystawiania faktur 

• Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych

• Dostawy i druk książek  drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych

• Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy  i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny 

• Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów 

• Świadczenie poza terytorium kraju

• Eksport towarów 

• Sprzedaż i zakup usług zagranicznych

• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

• Import usług a nabycie z montażem

• Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?

• Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na transakcje zagraniczne 

7. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania 

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki

● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki

● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa

● Kiedy wystawiamy fakturę końcową

● Kiedy rozliczamy fakturę końcową

● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej

● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową

● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki

● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą

● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe

● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki

● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego

● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony 

8. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

• korekty krajowe i zagraniczne

• korekty wystawiane i otrzymywane

• korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących

• korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej 

• korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku 

• ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji 

9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi 

● Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK orz unijnym VIES !

● Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów – obowiązek przy sprzedaży i zakupie 

● Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury 

● Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury

● Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym

● Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy

● Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!

● Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych

● Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce

● Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania 

10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje – nowe zagrożenia dla podatnik

a) Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT

• Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88 

• Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2018

• Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego

• Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący

• Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów 

• Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT

• Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym

• Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona

• Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

• Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego 

b) Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

• Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2018

• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2017 r. – kto i jak odpowiada?

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO