Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (90 godzin)

I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (90 godzin)

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2018-09-08
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1690,- zł od osoby,
1590,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
1090,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
600,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

I. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Księgi rachunkowe.
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych.
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 10. Uproszczone sprawozdanie finansowe.
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat).
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne  (18 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa.
 2. VAT – ogólne zasady podatku.
 3. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
 5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa.
 6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez 3 i pół miesiąca) lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 (przez 3 miesiące).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

W trakcie kursu lub po zakończeniu istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym kursie komputerowym, prowadzonym w formie warsztatów, zapoznającym słuchaczy z prowadzeniem ewidencji księgowej przy pomocy komputera - więcej >>

Kurs jest objęty akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr 110.2.987.2014 z dnia 03.12.2014r.)

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin