Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (180 godzin)

II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (180 godzin)

Miasto:
Gniezno
Data rozpoczęcia:
2020-04-04
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3490,- zł od osoby,
3340,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
1490,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1000,- płatne w trakcie kursu;
1000,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

PROGRAM:

I. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości.
 2. Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
 4. Rozrachunki.
 5. Materiały i towary.
 6. Niefinansowe aktywa trwałe.
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe.
 8. Kapitały (fundusze) własne.
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 11. Wynik finansowy.
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe (40 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
 4. Podatki kosztowe i opłaty.
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

III. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Prawo pracy.
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych.
 3. Prawo gospodarcze.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 7 miesięcy) lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 (przez około 6 miesięcy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652 ze zm.).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (241103).

W trakcie kursu lub po zakończeniu istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowym kursie komputerowym, prowadzonym w formie warsztatów, zapoznającym słuchaczy z prowadzeniem ewidencji księgowej przy pomocy komputera - więcej >>

Kurs jest objęty akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr 110.2.987.2014 z dnia 03.12.2014r.)

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO