Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (176 godzin)

IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (176 godzin)

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-11-17
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3990,- zł od osoby,
3790,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
1790,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1100,- płatne w trakcie kursu;
1100,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na dyplomowanego księgowego – certyfikatu potwierdzającego najwyższe kwalifikacje w zawodzie księgowego.


Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
- zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
- co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
- co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

PROGRAM:

I. ZAAWANSOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT (80 godzin zajęć)
 1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR oraz UoR – wybrane zagadnienia
 2. Polityka rachunkowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR)
 3. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie Ministra Finansów, MSSF 7, MSSF 9) – wybrane zagadnienia
 4. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36) – wybrane zagadnienia
 5. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSSF 15) – wybrane zagadnienia
 6. Inne wybrane MSR/MSSF na tle rozwiązań UoR
 7. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) – wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych systemu rachunkowości
 8. Etyka i wartości zawodowe w biznesie 
 9. Technologia IT w organizacji systemu rachunkowości - podejście procesowe
II. ZARZĄDZANIE FINANSAMI –ZAGADNIENIA WYBRANE (28 godzin zajęć)
 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
 2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji
 3. Ocena efektywności działalności przedsiębiorstwa 
 4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (metody; aspekt decyzyjny)
III. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (28 godzin zajęć)
 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów 
 3. Nowoczesne modele rachunku kosztów – wybrane zagadnienia
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)
IV. ROZLICZENIA PODATKOWE - ZAGADNIENIA WYBRANE (40 godzin zajęć)
 1. Strategie podatkowe
 2. Zagadnienia wynikające z umów międzynarodowych
 3. Transakcje podmiotów powiązanych (ceny transferowe)
 4. Transakcje związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwem - ujęcie bilansowe a podatkowe
 5. Inne transakcje – ujęcie bilansowe  a podatkowe

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 7 miesięcy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186). 

Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO