Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (170 godzin)

IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (170 godzin)

Miasto:
Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów, Piła, Poznań, Turek
Terminy:
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz, wt/czw, pon/śr
Opłata:
3890,- zł od osoby,
3690,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
1890,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1000,- płatne w trakcie kursu;
1000,- płatne w trakcie kursu.
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na dyplomowanego księgowego – certyfikatu potwierdzającego najwyższe kwalifikacje w zawodzie księgowego.


Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
- zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
- co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
- co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

PROGRAM:

I. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT (82 godz. zajęć dydaktycznych)

 1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF – wybrane zagadnienia.
 2. Polityka rachunkowości w realizacji celów sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR/MSSF).
 3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej. 
 4. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie MF) –wybrane zagadnienia.
 5. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36) – wybrane zagadnienia.
 6. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR/MSSF) – wybrane zagadnienia.
 7. System wewnętrznej informacji – bieżące raportowanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
 8. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) - wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
 9. Etyka i wartości zawodowe w biznesie 
 10. Technologia IT

II. Zarządzanie  finansami – wybrane zagadnienia (28 godz. zajęć dydaktycznych)

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami.
 2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji.
 3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów.
 4. Wycena wartości przedsiębiorstwa.
 5. Elementy rynku kapitałowego.

III. Rachunkowość zarządcza (28 godz. zajęć dydaktycznych)

 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności.
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów. 
 3. Wybrane koncepcje rachunku kosztów – zasady ogólne.
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard). 

IV. Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi  (32 godz. zajęć dydaktycznych)

 1. Optymalizacja podatkowa.
 2. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi – aspekty podatkowe.
 3. Transakcje specyficzne – aspekty podatkowe.
 4. Wybrane zagadnienia optymalizacji rozliczeń podatku VAT

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 7 miesięcy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186). 

Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO