Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1150,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Przygotowanie do egzaminu na biegłych rewidentów: Teoria i zasady rachunkowości

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, co tydzień, od godz. 9.00 do 14.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:
- materiały szkoleniowe,
- gorące napoje - kawa, herbata, itp

PROGRAM:

Kurs obejmuje 60 godzin wykładowych zajęć.

1. TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
A. ZAKRES WIEDZY
1.1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
1.1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego jednostki.
1.1.2. Podstawowe pojęcia i definicje oraz funkcje, zadania i części składowe rachunkowości.
1.1.3. Istota i znaczenie założeń koncepcyjnych i cech jakościowych sprawozdań finansowych:
a) założenia koncepcyjne memoriału i kontynuacji działalności,
b) główne cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
c) zasady rachunkowości,
d) zasady wyceny składników bilansu.
1.1.4. Harmonizacja rachunkowości:
a) organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości,
b) rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rachunkowości.
1.2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
1.2.1. Bilans
1.2.1.1. Równanie bilansowe – jego znaczenie i wykorzystanie w rachunkowości.
1.2.1.2 Kryteria kwalifikacji składników aktywów i zobowiązań.
1.2.1.3. Struktura aktywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową.
1.2.1.4. Struktura pasywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową.
1.2.1.5. Zasady sporządzania uproszczonego bilansu.
1.2.2. Rachunek zysków i strat.
1.2.2.1. Kryteria ujęcia przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.
1.2.2.2. Struktura rachunku zysków i strat.
1.2.2.3. Zasady sporządzania uproszczonego rachunku zysków i strat.
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych.
1.2.3.1. Rachunek memoriałowy a rachunek kasowy.
1.2.3.2. Podstawowe kategorie przepływów pieniężnych.
1.3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
1.3.1. Rodzaje zdarzeń gospodarczych i ich wpływ na bilans.
1.3.2. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych; treść dowodów, korekta błędnie wystawionych dowodów księgowych.
1.3.3. Kontrola i kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych.
1.3.4. Zapisy księgowe, ich treść i struktura.
1.3.5. Konto jako podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych:
a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont,
b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
1.3.6. Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych).
1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych
1.4.1. Zakres podmiotowy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1.4.2. Obligatoryjne elementy ksiąg rachunkowych prowadzonych różnymi technikami, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych:
a) dziennik (funkcje i zasady prowadzenia różnymi technikami księgowości),
b) konta księgi głównej (zasada podwójnego zapisu, funkcje kont księgi głównej, zasady i terminy otwierania, prowadzenia i zamykania kont księgi głównej w różnych technikach księgowości),
c) konta ksiąg pomocniczych (cele, formy i zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, sposoby prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, zasady otwierania, prowadzenia i zamykania kont ksiąg pomocniczych w różnych technikach księgowości),
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,
e) zasady uzgadniania ksiąg rachunkowych,
f) poprawianie błędów księgowych.
1.4.3. Kryteria oceny systemów rachunkowości informatycznej:
a) sposób realizacji podstawowych zasad księgowości podwójnej,
b) zgodność z przepisami prawa,
c) dostosowanie funkcji informacyjnych do potrzeb jednostki.
1.4.4. Kryteria uznawania ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
1.4.5. Miejsce prowadzenia i zasady przechowywania ksiąg rachunkowych.
1.4.6 Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
1.5. Inwentaryzacja
1.5.1. Zasady, metody, techniki i terminy przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów.
1.5.2. Ustalanie oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
1.6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)
1.6.1. Wymogi ustawowe odnośnie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.
1.6.2. Dokumentacja zasad emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
1.6.3. Dokumentacja zasad, terminów i metod przeprowadzania inwentaryzacji.
1.6.4. Dokumentacja zasad sprawowania kontroli wewnętrznej wspierającej system rachunkowości jednostki.

B. ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI
Kandydat na biegłego rewidenta powinien umieć w szczególności:
1) wyjaśnić potrzebę i cel sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące działalność w różnych formach prawnych, a w szczególności przez spółki handlowe oraz wskazać użytkowników tych sprawozdań i uzasadnić ich zainteresowanie informacjami prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych;
2) wyjaśnić cele i sposoby stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz definiować pojęcia, na które powołują się te zasady;
3) określać skutki zastosowania i niezastosowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz nie spełnienia założenia kontynuacji działalności;
4) na podstawie przykładowych danych liczbowych inwentarza sporządzić uproszczony bilans otwarcia w związku z rozpoczęciem prowadzenia ksiąg rachunkowych;
5) księgować na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych operacje gospodarcze związane z:
a) przychodami, rozchodami i zużyciem (odpisy amortyzacyjne) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
b) rozliczaniem zakupu materiałów i towarów przy stosowaniu rzeczywistych cen zakupu oraz stałych cen ewidencyjnych,
c) należnościami i zobowiązaniami,
d) obrotem aktywami pieniężnymi,
e) krótkoterminowymi rozliczeniami międzyokresowymi,
f) kapitałem podstawowym,
g) ujęciem kosztów produkcji w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz ich rozliczeniem na koszt wytworzenia wyrobów gotowych i nie-gotowych (w toku),
h) ujęciem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
i) procesem sprzedaży wyrobów, towarów i usług,
j) pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi,
k) operacjami finansowymi,
l) operacjami nadzwyczajnymi,
m) obliczeniem wyniku finansowego metodą statystyczną oraz ustaleniem wyniku finansowego metodą księgową,
n) poprawianiem błędów księgowych;
6) sporządzać:
a) zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
b) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
c) uproszczony bilans,
d) uproszczony rachunek zysków i strat,
e) uproszczony rachunek przepływów pieniężnych;
7) oceniać prawidłowość:
a) dowodów księgowych,
b) poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych;
8) stosować zasady, metody i techniki inwentaryzacji, kwalifikować i rozliczać różnice inwentaryzacyjne oraz księgować operacje gospodarcze w tym zakresie;
9) oceniać prawidłowość i kompletność:
a) dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości,
b) unormowań w zakresie inwentaryzacji, zasad emisji i obiegu dokumentów oraz funkcjonowania kontroli wewnętrznej wspierającej system rachunkowości, dokumentacji stosowanych systemów rachunkowości informatycznej.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO