Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - kompendium wiedzy - warsztaty

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - kompendium wiedzy - warsztaty

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-06-15
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
1360,- zł od osoby,
1160,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA

terrmin szkolenia (szkolenie obejmje 24 godziny zajęć i trwa 3 dni):

 • 15 czerwca 2018 r., godz. od 9.00 do 16.00; 
 • 16 czerwca 2018 r., godz. od 9.00 do 16.00;
 • 29 czerwca 2018 r., godz. od 9.00 do 16.00.

wykładowca: Piotr Staszkiewicz - biegły rewident 
miejsce: Poznań, ul. Ziębicka 18

W ramach szkolenia zapewniamy: 

 • materiały szkoleniowe, 
 • przerwy kawowe, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
 • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

PROWADZĄCY

Piotr Staszkiewicz - biegły rewident, wieloletni praktyk, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu licznych weryfikacji wdrożenia MSSF i części finansowej prospektu emisyjnego, a także wieloletnie doświadczenie w audytach zewnętrznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez publiczne i niepubliczne spółki według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

PROGRAM 

 1. Wprowadzenie do MSSF, w tym opis procesu efektywnego wdrożenia MSSF uwzględniający analizę istoty przepływu informacji finansowej i wiedzy nt. MSSF oraz organizacja IASB, podstawowe zasady w sprawozdawczości wg MSSF.

 2. Polityka rachunkowości i jej zmiana, błędy, szacunki oraz zdarzenia po dacie bilansowej (MSR 8 oraz MSR 10).

 3. Ujęcie aktywów trwałych (MSR 16), użyteczność, stawki amortyzacyjne i modele amortyzacji, wycena, wartość rezydualna, części składowe i komponenty; aktywa do zbycia (MSSF 5) (w tym m.in. działalność zaniechana, wycena, ujęcie grup do zbycia); koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23); test na utratę wartości (MSR 36), ośrodki wypracowujące środki pieniężne; leasing finansowy (MSSF 16) (w tym m.in. leasing zwrotny); wartości niematerialne (MSR 38), w tym wartość firmy/goodwill, prace badawcze a rozwojowe; nieruchomości inwestycyjne a wycena w wartości godziwej (MSR 40 oraz MSSF 13).

 4. Aktywa obrotowe i działalność operacyjna (przychody) - rozpoznanie zapasów (ujęcie początkowe) i wycena (MSR 2), rozpoznanie przychodów(MSSF 15), wycena w wartości godziwej/dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych, zastosowanie stopnia zaawansowania prac, programy lojalnościowe, rozpoznanie i ujęcie dotacji (MSR 20).

 5. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, aktywa i zobowiązania warunkowe; świadczenia pracownicze (MSR 19 oraz MSR 37).

 6. Inne MSSF – analiza różnic w stosunku do UoR oraz najczęstsze błędy w sprawozdawczości finansowej.

 7. Omówienie i analiza dodatkowych tematów i problemów przedstawionych przez uczestników warsztatów.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin