Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.

Podatek VAT 2018 - kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.

Miasto:
Poznań
Miejsce:
Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18, Poznań, zobacz jak dojechać
Data rozpoczęcia:
2018-06-15
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
340,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ORGANIZACJA 

godzina: 9.00 do 15.00
wykładowca: Luiza Pieprzyk
miejsce:

  • Poznań, ul. Ziębicka 18
  • Konin, ul. Przemysłowa 3d

W ramach szkolenia zapewniamy: 

  • materiały szkoleniowe, 
  • przerwy kawowe, 
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
  • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce. 

CEL SZKOLENIA

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Podatnicy popełniają wiele błędów w rozliczeniach VAT i z tego powodu są surowo karani przez organy podatkowe. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiazki ewidencyjno dowodowe celem wykazania rzetelnosci i realnosci przeprpowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązan problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2018 r.

PROGRAM

1. Zmiany w VAT od lipca 2018  

• Pierwsze zasiedlenie w sprzedaży budynków a stawka zwolniona VAT – jak stosować zwolnienie po  po wyroku ETS 

• Powiazania kapitałowe w ustawie VAT

• Rozliczenie importu towarów – zmiany w transakcjach transgranicznych 

• Bezpodstawne wzbogacenie – WAŻNA ZMIANA!

• Kolejne zmiany zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE

• Kaucja gwarancyjna – nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT

• Zmiana wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej

• Faktury wystawiane na podstawie paragonów – NOWE ZASADY I SANKCJE! 

• NOWA SANKCJA w wysokości 100% za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego nr NIP nabywcy oraz za odliczenie podatku VAT przez nabywcę z faktury nie zawierającej nr NIP

• Likwidacja zwolnienia podmiotowego dotyczącego rejestracji nowej działalności gospodarczej –  wyłączenie dla niektórych branż w obrocie gospodarczym 

• Zakupy od rolnika ryczałtowego  - Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu   podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze

• Zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej

• Elektroniczne kasy fiskalne on-line  - od kiedy i jakie branże jako pierwsze muszą dokonać stosownych zmian 

• Zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT

2. Pozostałe zmiany wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników 

• Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS – WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!

• Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?

• Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?

• KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT – ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT

• NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT

• Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? – analiza problemu w ustawie VAT 

• Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty

• Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co nowego dla podatnika VAT? 

• Nowe obowiązki biur rachunkowych i jak się przygotować?  - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2009 r. znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3. SPLIT PAYMENT – co musi wiedzieć podatnik VAT i jak się przygotować ?

• Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika

• Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika

• Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni – zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?

• Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – jak uwolnić środki?

• Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?

• Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?

• Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę – kiedy nie będą miały zastosowania?

• JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?

4. JPK – MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu 

• Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT

• Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?

• Obowiązkowe elementy ewidencji VAT

• Błędy – dotychczasowe doświadczenia

• Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT

• Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT

• Jakie błędy korygujemy JPK ? – MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK 

5. Jak i po co sprawdzić swojego kontrahenta w e-podatnik i VIES i innych rejestrach MF? 

• Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru

• Przypadki, gdy podmiot może zostać wykreślony z rejestru, odmówiono mu rejestracji lub przywrócono mu status podatnika VAT

• Powód wykreślenia podatnika z rejestru VAT – analiza problemu 

• Powód niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT – analiza problemu 

• Powód przywrócenia podatnika do rejestru VAT – analiza problemu

• Jak reagować i jakie stosować zasady postepowania w kontaktach z urzędem skarbowym 

6. Problemy w rozliczaniu VAT 2018 

• Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach krajowych

• Terminy rozliczania podatku należnego – brak uwzględnienia warunków Incoterms

• Odwrotne obciążenie – brak uwzględniania PKWiU oraz terminowość rozliczeń

 PO CO PKWiU? 

• Błędy fakturowania na etapie wystawiania faktury

• Nieodpłatne świadczenia – niezauważone u podatnika 

• Zakazy odliczania z błędnych faktur – art. 88 ust. 3 a 

• Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach zagranicznych 

• Brak dokumentacji potwierdzającej WDT i Eksport

• Błędy w rozliczeniach zakupów zagranicznych – terminowość, kwalifikacja, kursy walut

• Błędna kwalifikacja czynności WDT/ sprzedaż np. poza PL 

• rozliczanie kosztów transportu poza FA towarową

==

Program w zakresie punktu 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin