Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prawo dla księgowych w praktyce (80 godzin zajęć)

Prawo dla księgowych w praktyce (80 godzin zajęć)

Miasto:
Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów, Piła, Poznań, Turek
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz, wt/czw, pon/śr
Opłata:
1680,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia na kursie „Prawo dla księgowych w praktyce” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych - towarzyszących księgowym w ich codziennej pracy.

Uczestnicy poznają zagadnienia prawne, które pozwolą im na większą samodzielność w wykonywaniu bieżącej pracy oraz ograniczenie napotykanych ryzyk.

W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje przedsiębiorcom konkretne prawa oraz nakłada na nich realne obowiązki,

 • kiedy podpisana umowa jest ważna i skuteczna (w tym przykładowo jakie są skutki prawne niezachowania formy prawnej właściwej dla danej umowy),

 • kto jest uprawniony do podpisania umowy i jakie są skutki zawarcia umowy przez niewłaściwą osobę (w tym ustalenie, czy taka umowa jest wiążąca dla przedsiębiorcy),

 • kiedy przedawniają się roszczenia oraz jakie środki przedsiębiorca może zastosować, aby przerwać bieg terminu przedawnienia,

 • jakie prawa rzeczowe mogą przysługiwać podmiotom prawa,

 • jaka jest różnica pomiędzy własnością a użytkowaniem wieczystym,

 • czy istnieje szansa na zlikwidowanie instytucji użytkowania wieczystego,

 • w jaki sposób oraz kiedy złożyć wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,

 • jak bronić się przed podwyższeniem opłaty za użytkowanie wieczyste,

 • jak prawidłowo sporządzić wybrane umowy (w tym m.in. umowę sprzedaży, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowa najmu oraz umowę pożyczki),

 • co oznaczają postanowienia dodatkowe zamieszczane w umowach takie jak np. kara umowna, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zadatek, prawo odstąpienia od umowy czy odstępne oraz kiedy można je skutecznie stosować w podpisywanych umowach,

 • za co przedsiębiorca będzie odpowiadać w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy,

 • jak wyegzekwować zaległości od nierzetelnych kontrahentów (w tym jakie dokumenty należy posiadać, aby zwiększyć szanse pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym i postępowaniu egzekucyjnym),

 • jakie postanowienia warto zamieszczać w umowach tak, aby lepiej zabezpieczyć swoje interesy na wypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez drugą stronę,

 • na czym polega trudność w prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej,

 • jakie są najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej,

 • jakie kwestie należy brać pod uwagę przy wyborze formy prawnej, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza, w tym jakie koszty wiążą się z wybraną formą prawną (koszty utworzenia, koszty prowadzenia, obciążenia podatkowe), jakie ustawodawca przewiduje procedury zakładania spółek handlowych (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) oraz z jaką odpowiedzialnością należy się liczyć będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu w założonej spółce,

 • czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową oraz czy istnieją alternatywy dla takiego przekształcenia,

 • z jakimi obowiązkami należy się liczyć w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki handlowej, w tym jakie obowiązują zasady składania wniosków do rejestru przedsiębiorców (KRS), wysokości opłat, terminów obowiązujących w postępowaniu rejestrowym,

 • jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce handlowej w związku z zamknięciem roku obrotowego, jakie dokumenty należy przygotować (w tym m.in. jak prawidłowo sporządzić protokół zgromadzenia wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku), jakich terminów należy przestrzegać oraz z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku niedopełnienia tych obowiązków,

 • jakie czynności należy podjąć oraz na co należy zwrócić uwagę przy likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki handlowej,

 • jak prawidłowo nawiązywać, zmienić i rozwiązywać umowę z zakresu prawa pracy,

 • jakie są zasady wynagradzania pracownika, jaki obowiązuje zakres podstawowych praw i obowiązków pracownika,

 • jakie są zasady udzielanie urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich, czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej i materialnej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporów pracowniczych.

Kurs jest szczególnie polecany dla osób pracujących na stanowisku samodzielnego księgowego (specjalista ds. rachunkowości) lub głównego księgowego.

PROGRAM:

1. Propedeutyka prawa.

a. Źródła obowiązującego w Polsce prawa.
b. Prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
c. Trójpodział władzy: władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza.

2. Prawo cywilne.

a. Osoby (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy).

b. Pełnomocnictwo i prokura.

c. Formy czynności prawnej.

d. Przedawnienie roszczeń.

e. Własność i użytkowanie wieczyste.

f. Zobowiązania umowne w ogólności.

g. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

h. Postanowienia dodatkowe: zadatek, odstępne, prawo odstąpienia, kara umowna.

i. Umowa sprzedaży.

j. Umowa o dzieło.

k. Najem.

l. Umowa pożyczki.

m. Umowa zlecenia.

n. Dochodzenie zaległych należności od kontrahentów. 

3. Prawo pracy.

a. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę.

b. Prawa i obowiązki pracownika.

c. Zasady wynagradzania pracowników.

d. Zasady udzielania urlopów.

e. Obowiązujący pracownika czas pracy.

f. Zasady ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej i materialnej.

g. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w zakładzie pracy.

h. Spory pracownicze – źródła sporów i podstawowe zasady dotyczące prowadzenia sporów.

4. Prawo gospodarcze.

a. Spółka cywilna – zawarcie umowy spółki cywilnej, zasady funkcjonowania w ramach spółki cywilnej.

b. Jednoosobowa działalność gospodarcza – założenie, prowadzenie, zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jej likwidacja.

c. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową.

d. Spółki prawa handlowego – założenie, zasady reprezentacji, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, zbycie ogółu praw i obowiązków lub praw udziałowych, obowiązki sprawozdawcze względem sądu rejestrowego, likwidacja.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez około 3 miesiące) lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 (przez około 2,5 miesiąca).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. (61) 8630-480

fax. (61) 8630-496

e-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.poznan.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO